składarko-sklejarka

Składanie i sklejanie opakowań kartonowych.

Produkowane przez nas
opakowania z litego
kartonu w swej osta-
tniej fazie procesu
produkcyjnego są
składane i sklejane
na maszynie przezna-
czonej do tego typu
działań tzw. składar-
ko-sklejarce.
Posiadamy nowocze-
sną maszynę składa-
jąco-sklejającą, która
ma możliwość skleja-
nia zarówno liniowe-
go jak też w trzech
punktach (liniowo-
krzyżowe).